ژانویه 8, 2021

سخنان دیوید هاروی در رابطه با کرونا

هاروی می‌خواهد بگوید که کرونا به عنوان یک بحران، باید موجب شود تا ما کل ساختار اجتماعی فعلی را زیر سوال ببریم.